Dalida a její pražské koncerty - články z let 1977 - 1978

Dalida and her Prague´s peformances - newspaper´s articles from 1977 to 1978

Poslední článek z roku 1978 - last article from 1978

V březnu roku 1978 vyšel v tehdejším hudebním časopise Melodie článek, který de facto znamenal konec jakékoliv prezentace této zpěvačky v tehdejším Československu. A tak navzdory velkému úspěchu na koncertech, její desky s jejími písničkami už nevyšly a ona sama byla vytlačena mimo jakýkoliv zájem. Bohužel zemřela dříve, než to bylo možné po roce 1989 napravit ...

During March 1978 was published very negative article at former official music magazine Melodie which represented termination of any presence of this chanteuse in former Czechoslovakia. And despite huge success of her concerts, records containing her songs were not released and she was pushed out of any interest. Regrettably she died earlier, then it could be fixed after year 1989 ...

Od doby, kdy Dalida v lednu 1969 přebírala v Cannes spolu s Karlem Gottem, Mireille Mathieuovou a dalšími zpěváky trofej jako jedna z tehdy nejúspěšnějších interpretek na gramofonovém trhu, se už leccos změnilo. Život této v Egyptě vychované dívky, která se správně jmenuje Jolanda Gigliottiová, se po řadě dramatických událostí (sebevražda jejího přítele a skladatele Luigiho Tenca po neúspěchu v San Remu, následující zpěvaččino zhroucení a pokus o sebevraždu) uklidnil a Dalida se pak opět na nějakou dobu usadila mezi docela úspěšnými interprety světových šlágrů. K nám přijela poprvé teprve loni, kdy ve dnech 17. a 18. prosince účinkovala v pražské Lucerně a navíc jednou také v Košicích. Uvedla výběr převážně z druhé ruky převzatých světových hitů sice rutinovaně, avšak soustavně pod tónem; to byl také ten hlavní důvod, proč nelze hovořit o nějakém uměleckém zážitku.

Přiznejme však, že představitelky něžného pohlaví obdivovaly nejen elegantní toaletu, ale i štíhlou postavu a svižné pohyby pětačtyřicetileté zpěvačky. Nicméně doufejme, že jako nepodložené se ukáží informace, které poskytla v rozhovoru pro Svobodné slovo sama interpretka: že totiž bylo předběžně dohodnuto vydání dvou jejích licenčních alb firmami Artia a Supraphon – v době, kdy řada vynikajících zahraničních nahrávek nejrůznější provenience ještě stále čeká na své uplatnění, by to jistě bylo hýření domácími edičními možnostmi.

Melodie, ročník 1978, číslo 3 (březen), strana 68


Somethings had changed from the time in January 1969, when Dalida together with Karel Gott, Mireille Mathieu and other singers took over a trophy as one of the most successful interpreter on gramophone market. The life of this in Egypt raised girl, who is correctly named Yolanda Gigliotti, after several dramatical events (suicide of her friend and composer Luigi Tenco after failure in San Remo, following songstress´ collapse and suicide attempt) calmed down and Dalida after that again settled among fairly successful interpreters of world hits for some time. For the first time she came to us only last year, when she performed at Prague´s Lucerna during December 17. a 18. and extra one times in Košice. She introduced selection of mainly cover versions (translation comment – in Czech version is written, that songs were „second hand“ taken, English translation is cover version, but from Czech text is possible to feel, how was important for author of this article to tell people, that Dalida is „second hand“ singer) of world hits or else by skilled way, neverthelles  methodically under tone (translation comment - means it was routine work, but nothing special); and it was as well the main reason, why it is not possible to speak about some art experience.

            Let us mind, that representatives of gentle gender admired not only graceful gown, but also slim figure and fresh movements of 45years old songstress. Even so let us hope, that information, which gave interpreter by herself during interview with Svobodné slovo will show as unsubstantianed: i. e. that was preliminary agreed release of two of her LPs under licence by companies Artia and Supraphon -  at the time, when a many of excellent foreign records of different provenience are waiting still for own use, it would be surely debauchery of home publishing possibilities.

 Music magazine „Melodie“, year 1978, No. 3 (March), page No. 68

 

 

A když v roce 1987 zemřela, místních novinách se objevily jenom dvě kratičké zprávy. Proč ??? And when she died in 1987, only two short messages apeared at newspaper. Why ???

 

Dalida spáchala sebevraždu

Paříž: Známá italská zpěvačka populárních písní a filmová herečka Dalida (vlastním jménem Jolanda Gigliottiová) spáchala v sobotu v Paříži sebevraždu. 54-letá umělkyně požila velké množství barbiturátů. Dalida se nejvíce proslavila na přelomu 50. a 60. let kdy nazpívala řadu velmi úspěšných písní, jm. Bambino a Děti z Pirea. V roce 1964 byla odměněna platinovou deskou za prodej 10 miliónů exemplářů nahrávek.

Lidová demokracie, 5. května 1987, číslo 103, strana 2 (zprávy ze zahraničí)

Dalida comitted suicide

Paris: Well-known Italian songstress of popular songs and movie actress Dalida (by her own name Yolanda Gigliotti) comitted suicide in Paris on Saturday. 54-years old artist took in large amount of barbiturates. Dalida became the most famous on turn of 50´s and 60´s when she recorded a range of very successful songs, e.g. Bambino and Children from Pireaus. She was awarded by platinum disc in year 1964 for sale of 10 millions of pieces of recordings.

 Lidová demokracie (People´s Democracy), May 5, 1987, No. 103, page 2 (main news from abroad)

Sebevražda zpěvačky

Známá italská zpěvačka populárních písní a filmová herečka Dalida (vlastním jménem Jolanda Gigliottiová) spáchala v sobotu v Paříži sebevraždu. 54letá umělkyně požila velké množství barbiturátů.

 Mladá fronta, úterý 5. 5. 1987, číslo 103, strana 5 (zprávy ze světa)

Songstress´ suicide

Well-known Italian songstress of popular songs and movie actress Dalida (by own name Yolanda Gigliotti) comitted suicide in Paris on Saturday. 54-years old artist took large amount of barbiturates.

Mladá fronta (Young front), Tuesday May 5, 1987, No. 103, page No. 5 (news from abroad)