Dalida a její pražské koncerty - články z let 1977 - 1978

Dalida and her Prague´s peformances - newspaper´s articles from 1977 to 1978

před koncerty - before performances

Vzhledem ke stáří a nízké kvalitě originálů jsou jejich kopie či oskenované verze špatně čitelné. Proto jsem články raději přímo opsal z originálů. Due to oldness and low quality of origins their copies or scanes cannot be easily read. Due to this, I had rewrited all articles directly.

První francouzskou zpěvačkou, jíž byla již v roce 1964 odevzdána platinová deska za prodej více než deseti miliónů desek, je světoznámá DALIDA. Podle názoru M. Chevalliera z roku 1969 byla vedle M. Mathieuové vůbec nejúspěšnější francouzskou zpěvačkou. Její písně jako „Mamy blue“, „Come prima“, „Le petit Gonzales“, „Ciao amore“ a další patří k evropským šlágrům. Dalidu, známou dnes na celém světě, bude mít možnost uvítat i naše obecenstvo. Na pozvání Čs. umělecké agentury Pragokoncert vystoupí 17. a 18. prosince ve velkém sále Lucerny.

Svobodné slovo, 2. prosince 1977 (pátek), číslo 285, strana 5 (kultura)


World-famous DALIDA is the first French songstress, who was given platinum disc as early as in year 1964 for sale of more then ten millions of plates. According to opinion of M. Chevallier from year 1969, she was alongside M. Mathieu the most successful French songstress. Her songs as „Mamy blue“, „Come prima“, „Le petit Gonzales“, „Ciao amore“ and others belong to European smash hits. Dalida, well-known arround the whole world today, will have to chance to wellcome also our auditorium. She will perform in large hall of Prague´s Lucerna on December 17 and 18 based on invitation of the Czechoslovak art agency Pragokoncert.

Newspaper Svobodné slovo (Free word), December 2, 1977 (Friday), No. 285, page 5 (culture)

 

Upozorňujeme:

Když se měl roku 1969 nestor francouzské populární písně M. Chevalier na festivalu MIDEM v Cannes rozhodnout, které dvě francouzské zpěvačky považuje v současné době za nejúspěšnější, volil bez rozmýšlení mladičkou Mireille Mathieuovou a Dalidu. Od svého vstupu na francouzskou půdu, kam přijela z rodného Egypta v roce 1955, dosahuje Dalida opravdu pozoruhodných úspěchů. Několik desítek jejích dlouhohrajících desek v různých jazykových verzích u různých gramofonových firem i v zahraničí se prodalo už kolem 35 miliónů. Písně jako Mamy blue, Come prima, Le petit Gonzales i Ciao amore patřily a patří k celoevropským šlágrům. Dalida byla první francouzskou zpěvačkou, jíž byla předána platinová deska za prodej více než 10 miliónů desek již v roce 1964. Dalida dosáhla kromě úspěchů v prodeji desek a u publika i řady oficiálních uznání, kromě jiných jí byla v roce 1968 udělena čestná medaile prezidenta republiky.Ve dnech 17. a 18. prosince bude Dalida poprvé hostovat v Československu. Na pozvání čs. umělecké agentury Pragokoncert vystoupí ve velkém sále pražské Lucerny.

 Mladá fronta, 15, prosince 1977, číslo 296, strana 4 (kultura).


Notice:

At the time, when had to decide doyen of French popular song M. Chevalier on festival MIDEM in year 1969 who two French songstress assumes at present time as most successful, he selected without any considering tender Mireille Mathieu and Dalida. From her entrance to French land, where she came from her homeland Egypt in 1955, she is reaching realy extraodinary successes. About 35 millions of her several tens of LPs of different language versions issued by different gramophone companies also abroad were sold. Songs as Mamy blue, Come prima, Le petit Gonzales and Ciao amore belonged and belong to hits of whole Europe. Dalida was the first French songstress , who recieved platinum disc for sale of more then 10 million plates as early as in year 1964. Dalida has reached except achievements in selling of plates and a front of audience also list of official acnowledgements, except others honour medal of president of republic was given her in year 1968. Dalida will guest at the first time in Czechoslovakia during December 17 and 18. She will perform in large hall of  Prague´s Lucerna based on invitation of  Czechoslovak art agency Pragokoncert.

 Mladá fronta (Young front), December 15, 1977, No. 296, page 4 (culture)